หน้าเว็บ

วันพุธที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2553

แผนผังองค์กร


บริษัท DIY จำกัด
 
ผู้อำนวยการบริษัท DIY จำกัด                                           นางสาวนันทนัช                 จงเจริญชัยพร
หัวหน้าแผนกการจัดการทั่วไป                                         นางสาวชลธิชา                    จันทร์แสง
หัวหน้าแผนกการผลิต                                                       นางสาวศิวรา                        เกียตริสามชั้น
หัวหน้าแผนกการขาย                                                        นางสาวชิดชนก                  พงษ์เภา
หัวหน้าแผนกจัดสั่งวัสดุ                                                    นางสาวปิยะธิดา                  ผลเจริญ
                หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์                                          นางสาวเจนจิรา                   ชูชัยมงคล
 
 
       
 

ไม่มีความคิดเห็น: